ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะการศึกษา
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
     
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 

 
     
 
 
 

          เทศบาลตำบลเบิกไพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอ บ้านโป่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ  1.5  กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 17.12 ตารางกิโลเมตร หรือ  11,056  ไร่

          เทศบาลตำบลเบิกไพรได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 โดยมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551

 
 
 อาณาเขตติดต่อ
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลลาดบัวขาว
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลคุ้งพยอม
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตำบลท่าผา และตำบลสวนกล้วย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคุ้มพยอม และตำบลลาดบัวขาว ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 ภูมิประเทศ

          สภาพทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีคลองชลประทานไหลผ่านบางส่วนของตำบล เพื่อนำน้ำไปไช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค

 
 
 จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลเบิกไพรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้

  หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร นายประกาย อ่อนแช่ม

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 2 บ้านเบิกไพร นายชาญวิทย์  ผิวนวล

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 3 บ้านเบิกไพร นายชัยนรินท์ แย้มงามเลิศฤทธิ์

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 4 บ้านปลักแรด นายเชาว์ หมวกเมือง

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระ นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข เป็นกำนัน
  หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ นายสมโภชน์  เกษี

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ นายวิเชียร   อร่ามรส

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง ว่าที่ร้อยตรี พระราม  เพ็ชรสน

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง นายอมรเชษฐ์ มาลา

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 10บ้านหุบกระทิง นายสรรชัย บุญฉาย

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 11 บ้านโป่งลาน นายสมศักดิ์  คนชม 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 12บ้านตะคร้อ นายวินัย จันทรแนน        

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 
 
 ประชากร

          ตำบลเบิกไพรมีประชากรทั้งสิ้น 15,403 คน แยกเป็นชาย 7,393 คน  หญิง  8,010 คน   มีจำนวนครัวเรือน 5,578 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 900 คน/ตารางกิโลเมตร

 
 
 
 
 
 
 
     
     
  กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน  
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2553 by Dungbhumi Co.,Ltd